Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.

Privacy statement en gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de KNGF Geleidehonden te Amstelveen, alsmede op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’).

Privacy statement
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
KNGF Geleidehonden legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kun u dit schriftelijk melden per brief aan KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570 1180 VB Amstelveen of per e-mail aan info@geleidehond.nl. Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten via deze site kunt u in onze webshop het onderdeel Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze samenwerkingspartners vertrouwelijk behandeld.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij de specifieke gegevens zoals open- en klikrate op onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers. Indien u geen e-mail meer wilt ontvangen, kun u zich uitschrijven door middel van een link onderaan in de e-mail, met uitzondering van service e-mails.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kun u indienen per brief of per e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw verzoek kunt u per brief richten aan KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570, 1180 VB Amstelveen of per e-mail naar info@geleidehond.nl o.v.v. inzage gegevens.

KNGF Geleidehonden draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Om aan u gerichte posts of advertenties te tonen kan KNGF Geleidehonden gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan KNGF Geleidehonden aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier uw e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de socialemedia-dienstverlener niet uw e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op uw profiel worden afgestemd als u lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door KNGF Geleidehonden-informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar uw persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die u reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom KNGF Geleidehonden-campagnes zorgen we ervoor dat u alleen relevante informatie te zien krijgt.

Als u bezwaar hebt tegen deze werkwijze kunt u dat per e-mail kenbaar maken via info@geleidehond.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kun u zich afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacy-instellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van uw privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze websites zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wat doet KNGF Geleidehonden met mijn telefoonnummer?
KNGF Geleidehonden gaat vertrouwelijk om met uw telefoonnummer. KNGF Geleidehonden zal het bij de organisatie bekende telefoonnummer mogelijk gebruiken om deelnemers te bedanken voor de donatie. Bijvoorbeeld nadat een deelnemer aan één van de sms-acties van KNGF Geleidehonden heeft geparticipeerd. Het telefoonnummer kan mogelijk ook gebruikt worden om uitleg te geven over het werk van KNGF Geleidehonden of om andere mogelijkheden te bespreken waarmee u een bijdrage kunt leveren aan het werk van KNGF Geleidehonden. Alle gegevens die KNGF Geleidehonden verkrijgt in het kader van deze donatiemogelijkheid, worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. KNGF Geleidehonden is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KNGF Geleidehonden. KNGF Geleidehonden is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. KNGF Geleidehonden is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons cookie- en privacybeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Cookie beleid
Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

De website van KNGF Geleidehonden gebruikt verschillende typen cookies:
1. Functionele cookies: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer u gebruik gemaakt van het delen van een pagina via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. Voorbeeld: u logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website. De informatie die in dit cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen, voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

2. Tracking cookies: om verschillende pagina’s te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze cookie wordt bij bezoek aan enkele pagina’s van www.geleidehond.nl geplaatst in de browser van de bezoeker en is door de browser te identificeren en kan verwijderd worden. De informatie die in de cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden vertrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen, voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

3. Analyserende cookies: om het gebruik van deze website te meten en analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, daarmee wordt bedoeld dat wie welke pagina bezoekt niet te herleiden is. KNGF Geleidehonden maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

Cookies accepteren of Cookies verwijderen
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt deze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding sluiten of deze negeren en verdergaan de website van KNGF Geleidehonden. U kunt dan mogelijk niet van alle functionaliteiten gebruik maken. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen via uw eigen browsergeschiedenis. Meer informatie over cookies en het uitzetten van cookies vindt u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij KNGF Geleidehonden. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van KNGF Geleidehonden in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van KNGF Geleidehonden en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KNGF Geleidehonden.

KNGF Geleidehonden is onder meer exclusief licentienemer van het merk:
- het merk KNGF Nationale Zorghonden Autoriteit (inschrijvingsnummer 0965640)

Nietigheid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer en KvK registratie
KNGF Geleidehonden te Amstelveen. Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
Amsteldijk Noord 42
1184TD Amstelveen
Inschrijvingsnummer KvK Amsterdam.: 41200230
BTW-nummer: NL00.29.59.197.B.01