Privacy statement

De privacy voorwaarden van KNGF Geleidehonden (hierna: "wij") worden van tijd tot tijd gewijzigd. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek onze privacy voorwaarden te lezen. 

In dit privacy statement leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier we dat doen. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar je kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor vragen over dit privacy statement via info@geleidehond.nl of 020 496 9333.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen, waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze samenwerkingspartners vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Wij zijn lid van DDMA, de branchevereniging van organisaties die gebruik maken van data om gericht en persoonlijk met hun achterban te communiceren. Wij verplichten ons mede via het lidmaatschap bij DDMA om de verwerking van persoonsgegevens nauwkeurig uit te voeren.  

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van onze websites van, alsmede op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Voor voorwaarden die gelden bij het online bestellen van producten in onze webshop shop.geleidehond.nl kun je het onderdeel "Algemene Verkoopvoorwaarden" raadplegen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken donateurschap of eenmalige gift

Wij leggen persoonlijke gegevens vast van relaties, donateurs of giftgevers (hierna: "donateur") zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en financiële gegevens ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. 

 • Informeren activiteiten

Bovengenoemde gegevens (met uitzondering van bovengenoemde bijzondere gegevens) kunnen wij gebruiken om de donateur telefonisch, per post en of e-mail te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden aan KNGF Geleidehonden via Antwoordnummer 570 1180 VB Amstelveen of per e-mail aan info@geleidehond.nl.

 • Optimalisatie e-mail 

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij specifieke gegevens zoals open- en klikratio op onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers.

Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan in de e-mail, met uitzondering van transactionele e-mails, zoals de automatische bevestiging van een registratie via een online formulier.

 • Social media advertentie-mogelijkheden

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Wij maken geen gebruik van Facebook custom audiences. 

Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen. 

 • Social media share-mogelijkheden

Op onze website kunnen wij in de toekomst knoppen opnemen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees periodiek de privacyverklaring van de sociale netwerken om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens van een donateur worden in een beveiligd systeem bewaard. Wij maken daarvoor gebruik van SalesForce en de geïntegreerde Converse Payment applicatie.
 • Voor het versturen van e-mails naar onze donateurs met e-mailadres maken wij gebruik van het online platform SalesForce Marketing Cloud.
 • Telemarketingbureaus en Direct dialogue bureaus ontvangen en of verwerken persoonlijke gegevens van donateurs voor KNGF Geleidehonden.
 • De drukkerij verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om drukwerk, zoals ons relatiemagazine en andere mailing van KNGF Geleidehonden te versturen. 
 • Donaties via iDeal en/of creditcard verlopen via Buckaroo Payment Service Provider. Buckaroo verwerkt de betaling tussen ons donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. 
 • Bijzondere gegevens

Om de aanvraag voor een geleidehond in behandeling te kunnen nemen, leggen wij bijzondere gegevens vast, die via het online aanvraagformulier 'Blindengeleidehond' of 'Assistentiehond' zijn verkregen.

Wat doen wij met jouw telefoonnummer?

Wij verwerken telefoonnummers voor de volgende doelen:

 • Bedankmogelijkheid na sms-donatie

Wij zullen het bij de organisatie bekende telefoonnummer mogelijk gebruiken om deelnemers te bedanken voor de donatie. Bijvoorbeeld nadat een deelnemer aan één van de sms-acties van KNGF Geleidehonden heeft geparticipeerd.

 • Informeren activiteiten

Het telefoonnummer kan mogelijk ook gebruikt worden om uitleg te geven over het werk van KNGF Geleidehonden of om andere mogelijkheden te bespreken waarmee je een bijdrage kunt leveren aan het werk van KNGF Geleidehonden. Wij werken hierbij samen met telemarketingbureaus.

Rechten van betrokkenen

Iedereen heeft wettelijk een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegegevens. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@geleidehond.nl of 020 496 9333. Wil je een verzoek indienen, denk dan aan het meesturen van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een verzoek kun je sturen naar antwoordnummer 570 1180 VB Amstelveen of per e-mail naar bovengenoemd e-mailadres. 

 • Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je kunt op elk moment informatie en inzage ontvangen in en of export opvragen van de gegevens die wij over jou verzamelen, of deze gegevens laten corrigeren of verwijderen.

De export bevat een overzicht van de persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens. 

Binnen vier weken zullen wij schriftelijk meedelen of er persoonsgegevens zijn verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen. Mochten wij het verzoek tot verwijdering weigeren dan zal dit tevens schriftelijk worden uitgelegd. De wijziging van de gegevens zal worden doorgegeven aan betrokken derden mits dit mogelijk is en of geen onevenredige inspanning kost.

 • Recht op verzet tegen verwerking voor Direct Marketing

Laat het ons weten als je geen prijs stelt op direct marketing door KNGF Geleidehonden. Wij zorgen ervoor dat jouw bezwaar direct wordt behandeld. 

 • Recht op afmelden e-mail

Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen van KNGF Geleidehonden, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan elke e-mail van KNGF Geleidehonden, met uitzondering van transactionele e-mails.

Gebruik van cookies

De website geleidehond.nl en adopteereenpup.nl kan vier typen cookies gebruiken: 1. functioneel, 2. analyserend, 3.advertentie en 4.tracking. Lees op de pagina Cookieverklaring meer over deze typen cookies en het gebruik van de cookies door KNGF Geleidehonden. Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Klacht indienen

Wij zijn graag op de hoogte als er een klacht is over één van onze activiteiten of over ons privacy beleid. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen via onze contactgegevens of via onze socia media kanalen. Jouw klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld. Kijk op de pagina Contact om onze klachtenprocedure te lezen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op geleidehond.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KNGF Geleidehonden.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites 

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op geleidehond.nl een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons cookie- en privacybeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van bezoekers op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Eigendomsrechten 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij KNGF Geleidehonden.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van KNGF Geleidehonden in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van KNGF Geleidehonden en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KNGF Geleidehonden. 

Wij zijn onder meer exclusief licentienemer van het merk: KNGF Nationale Zorghonden Autoriteit (inschrijvingsnummer 0965640)

Nietigheid 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek onze privacy voorwaarden te lezen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer en KvK registratie 

KNGF Geleidehonden
Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen

Bij de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder de naam:
Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
Inschrijvingsnummer: 41200230
BTW-nummer: NL00.29.59.197.B.01

Laatst gewijzigd: november 2017