Privacy statement

Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de KNGF Geleidehonden te Amstelveen, alsmede op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’).

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van geleidehond.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

KNGF Geleidehonden draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze samenwerkingspartners vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Gegevens van donateurs worden verwerkt in een beveiligd systeem. Wij maken daarvoor gebruik van SalesForce en de geïntegreerde Converse Payment Hub.   

Doeleinden van de gegevensverwerking 

KNGF Geleidehonden legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je telefonisch,  per post en of e-mail te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit schriftelijk melden per brief aan KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570 1180 VB Amstelveen of per e-mail aan info@geleidehond.nl.

Voor voorwaarden die gelden bij het online bestellen van producten van KNGF Geleidehonden kun je in onze webshop shop.geleidehond.nl het onderdeel Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij de specifieke gegevens zoals open- en klikrate op onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers. Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan in de e-mail, met uitzondering van service e-mails.

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan KNGF Geleidehonden gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Via Facebook privacy-instellingen is het mogelijk je af te melden voor advertenties. Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook. KNGF Geleidehonden maakt geen gebruik van Facebook custom audiences. 

Wat doet KNGF Geleidehonden met mijn telefoonnummer?

KNGF Geleidehonden gaat vertrouwelijk om met van derden verkregen telefoonnummers. KNGF Geleidehonden zal het bij de organisatie bekende telefoonnummer mogelijk gebruiken om deelnemers te bedanken voor de donatie. Bijvoorbeeld nadat een deelnemer aan één van de sms-acties van KNGF Geleidehonden heeft geparticipeerd. Het telefoonnummer kan mogelijk ook gebruikt worden om uitleg te geven over het werk van KNGF Geleidehonden of om andere mogelijkheden te bespreken waarmee je een bijdrage kunt leveren aan het werk van KNGF Geleidehonden. Wij werken hierbij samen met telemarketingbureaus. Alle gegevens die KNGF Geleidehonden verkrijgt in het kader van deze donatiemogelijkheid, worden opgenomen in een eigen gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Cookieverklaring

De website van KNGF Geleidehonden gebruikt verschillende typen cookies via Google Analytics en Double Click. Lees op de pagina Cookieverklaring meer over de typen cookies en het gebruik van cookies door KNGF Geleidehonden. 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op geleidehond.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. KNGF Geleidehonden is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KNGF Geleidehonden. KNGF Geleidehonden is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites 

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. KNGF Geleidehonden is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op geleidehond.nl een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons cookie- en privacybeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van bezoekers op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Rechten van de betrokkene

Je kunt op elk moment inzage ontvangen in en of export opvragen van de gegevens die wij over jou verzamelen of deze gegevens laten corrigeren of verwijderen. Jouw verzoek kun je indienen per brief of per e-mail, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Jouw verzoek kun je per brief richten aan KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570, 1180 VB Amstelveen of per e-mail naar info@geleidehond.nl o.v.v. inzage gegevens.  

Klachtenprocedure

KNGF Geleidehonden heeft een uitgebreide klachtenprocedure, die voldoet aan de eisen die het CBF hieraan stelt. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen. Jouw klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld. Kijk op de pagina Contact voor onze klachtenprocedure.

Eigendomsrechten 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij KNGF Geleidehonden. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van KNGF Geleidehonden in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van KNGF Geleidehonden en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KNGF Geleidehonden. 

KNGF Geleidehonden is onder meer exclusief licentienemer van het merk: KNGF Nationale Zorghonden Autoriteit (inschrijvingsnummer 0965640)

Nietigheid 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer en KvK registratie 

KNGF Geleidehonden
Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen

Bij de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder de naam:
Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
Inschrijvingsnummer: 41200230
BTW-nummer: NL00.29.59.197.B.01